Πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Ξεκίνησε ο Α' κύκλος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ…

More...
ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 19 Οκτωβρίου προκηρύχτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ν4399/2016 με τις τέσσερις επιμέρους αναλυτικές θεματικές ενότητες του: Α. «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»Β.…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΔΡΑΣΗ 2

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Για την επιχείρηση:ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης

Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση της επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως, η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στην επιχείρησης μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων.

Συλλογή στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων για την θέση της εταιρείας στο κλάδο που δραστηριοποιείται.

Το σχέδιο Παρέμβασης, το οποίο επικεντρώνεται στην αναδιοργάνωση της Οργανωτικής Δομής της εταιρίας με στόχο να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η κρίση στην «πραγματική Οικονομία» και στην καθημερινότητα της λειτουργίας της.

Στα πλαίσια της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση της επιχείρησης περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

  • αξιολόγηση υφιστάμενης δομής και λειτουργικότητας,
  • εντοπισμός δυσλειτουργιών,
  • σχεδιασμός Νέου οργανογράμματος,
  • ανασχεδιασμός βασικών διαδικασιών,

Εφαρμογή Εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο αφορά θέματα «Λειτουργία Νέου Συστήματος Διακίνησης Τύπου», «Εξειδικευμένη Πληροφορική» και «Χρήση ΤΠΕ»

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω σεμινάρια συνολικής διάρκειας 242 ωρών

1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Λειτουργία Νέου Συστήματος Διακίνησης Τύπου»

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: Θεωρία: 74 ώρες, Πρακτική: 48 ώρες,

Σύνολο Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 122 ώρες

Αριθμός Καταρτιζομένων: 5 άτομα

Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος: Να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητός ο νέος τρόπος διακίνησης των εντύπων από τον χώρο παραγωγής (πιεστήρια), τις εταιρείες διανομής, τους διανομείς, τον προγραμματισμό διανομών, τη διακίνηση στα σημεια πώλησης, τις πωλήσεις, τις εισπράξεις, τις πληρωμές κλπ

Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος: Η κατανόηση και η απλούστευση των διαδικασιών για το μέγιστο όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Σε ποιους απευθύνεται: Στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στην διακίνηση, είσπραξη, πληρωμή και ενημέρωση της εταιρείας ή του πρακτορείου διανομής.

2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εξειδικευμένη Πληροφορική»

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: Θεωρία: 30 ώρες, Πρακτική: 20 ώρες,

Σύνολο Προγράμματος: 50 ώρες

Αριθμός Καταρτιζομένων: 5 άτομα

Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος: Η εκμάθηση ειδικών εφαρμογών, διότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ εταιρειών διανομής, σημείων πώλησης και Πρακτορείων τύπου όσον αφορά προγραμματισμό διανομών, πωλήσεις, επιστροφές, εισπράξεις, πληρωμές κλπ θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με χρήση υπολογιστών ή ακόμα και με την χρήση tablet-pc.

Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος: Η γνώση και εξοικείωση στην χρήση ειδικών εφαρμογών (διανομής – επιστροφών) καθώς και μέσω έξυπνων συσκευών (tablet-pc).

Σε ποιους απευθύνεται: Στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στην διακίνηση, είσπραξη, πληρωμή και ενημέρωση της εταιρείας ή/και του πρακτορείου διανομής.

3ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : «Χρήση ΤΠΕ»

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: Θεωρία: 42 ώρες, Πρακτική: 28 ώρες,

Σύνολο Προγράμματος: 70 ώρες

Αριθμός Καταρτιζομένων: 5 άτομα

Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος: Η εκμάθηση της χρήσης υπολογιστών, διότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ εταιρειών διανομής, σημείων πώλησης και Πρακτορείων τύπου όσον αφορά προγραμματισμό διανομών, πωλήσεις, επιστροφές, εισπράξεις, πληρωμές κλπ θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με χρήση υπολογιστών ή ακόμα και με την χρήση tablet-pc.

Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος: Η γνώση και εξοικείωση στην χρήση ΤΠΕ καθώς και έξυπνων συσκευών (tablet-pc).

Σε ποιους απευθύνεται: Στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στην διακίνηση, είσπραξη, πληρωμή και ενημέρωση της εταιρείας ή/και του πρακτορείου διανομής.

Παράλληλα στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών υπηρεσιών θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση και στην καθοδήγηση της επιχείρησης για τα χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία θα έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί, προκειμένου να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες λειτουργικές, χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές της ανάγκες, αφού εξεταστεί το περιβάλλον της (δραστηριότητα, απασχόληση, οικονομικά μεγέθη, κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Διερεύνηση και επιλογή δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με το χαμηλότερο κόστος (κεφάλαιο κίνησης)
  • Διερεύνηση και επιλογή δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, με το χαμηλότερο κόστος (μακροπρόθεσμος ή ομολογιακός δανεισμός)
  • Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης μέρους επενδυτικών σχεδίων μέσω εθνικών ή κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κλπ..)

Επίσης, η εταιρεία μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου παρέμβασης θα προβεί στην αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέας θέσης εργασίας (1 ΕΜΕ) καθώς αποδεικνύεται ότι ο ρυθμός κάλυψης του συνόλου των τελικών σημείων πώλησης από το υφιστάμενο προσωπικό δεν είναι επαρκής.

publicity

«Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».