Ενίσχυση

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, για την δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Δικαιούχοι- όροι συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, 7/11/2017 και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικά Καταλύματα» που έχουν συσταθεί πριν την 7/11/2017 και για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 • Το ΑΦΜ της εταιρείας δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Ενδεικτικά ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Ξενοδοχεία: Με κατάταξη τριών αστέρων και άνω και με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Ξενοδοχεία με δυναμικότητα μεγαλύτερης των 50 κλινών δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου για τις άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Camping): με κατάταξη τριών αστέρων και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: άνω των τριών κατοικιών
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

A/A Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος 80%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. 100%
3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντική διαχείριση 3.000 € ανά πιστοποιητικό και έως12.000 € συνολικά
4 Προβολή – προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις 15.000 €
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου 40.000 €
6 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 10.000 €
7 Μεταφορικά μέσα 25.000 €
8 Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 4.000 €

 

Προϋπολογισμός Έργων και ποσοστό επιδότησης

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 25.000 € έως 400.000 €.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι το 45% των επιλέξιμων δαπανών.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), το ποσοστό ανέρχεται στο 50%.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια
 • Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης και Διάρκεια του Έργου

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Περίοδος Υποβολής των Σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/3/2018

Τα εγκεκριμένα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, το αργότερο, εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 7/11/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.