ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης…

More...
Ενίσχυση

Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού,…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, για την δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Δικαιούχοι - όροι συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, 7/11/2017 και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικά Καταλύματα» που έχουν συσταθεί πριν την 7/11/2017 και για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 • Το ΑΦΜ της εταιρείας δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Ενδεικτικά ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Ξενοδοχεία: Με κατάταξη τριών αστέρων και άνω και με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Ξενοδοχεία με δυναμικότητα μεγαλύτερης των 50 κλινών δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου για τις άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Camping): με κατάταξη τριών αστέρων και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: άνω των τριών κατοικιών
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

A/A Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος 80%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. 100%
3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντική διαχείριση 3.000 € ανά πιστοποιητικό και έως12.000 € συνολικά
4 Προβολή – προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις 15.000 €
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου 40.000 €
6 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 10.000 €
7 Μεταφορικά μέσα 25.000 €
8 Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 4.000 €

 

Προϋπολογισμός Έργων και ποσοστό επιδότησης

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 25.000 € έως 400.000 €.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι το 45% των επιλέξιμων δαπανών.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), το ποσοστό ανέρχεται στο 50%.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια
 • Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης και Διάρκεια του Έργου

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Περίοδος Υποβολής των Σχεδίων: από 18/12/2017 έως 30/4/2018 ώρα 17:00 μετά από σχετική παράταση.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

Τα εγκεκριμένα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, το αργότερο, εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 7/11/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Αναλυτική πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού Φακέλου Υποψηφιότητας

Τεκμηρίωση της Ίδιας Συμμετοχής

 

Υπηρεσίες που η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.
 • Κατασκευή επαγγελματικής ιστοσελίδας της επιχείρησης σας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ
 • Νομική και λογιστική υποστήριξη για την νέα επιχείρηση
 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών καμπανιών για την προώθηση και προβολή της νέας επιχείρησης.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τις υπηρεσίες που η εταιρεία μας προσφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 825 6865 ή στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.