Ενίσχυση

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στα μέτρα:

 • 3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» συνολικού προϋπολογισμού 53.742.114 €
 • 4.2.4 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» συνολικού προϋπολογισμού 3.083.333 €

Στόχοι

Οι στόχοι της δράσης είναι:

 • H Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές,  συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.
 • Ο εκσυγχρονισμός ή/και  μετεγκατάσταση υφιστάμενων  μονάδων  πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής,  καθώς  και  εγκαταστάσεων  συσκευασίας των  προϊόντων  που  προέρχονται  από αυτές,  συμπεριλαμβανομένων  των  κέντρων  εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.
 • Η κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
 • Η κατασκευή νέων ή ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.
 • Οι παρεμβάσεις  εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και  αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και  εγκαταστάσεων συσκευασίας  των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
 • Η κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Πράξεις/επενδύσεις για την υλοποίηση των στόχων

Οι ανωτέρω στόχοι που αφορούν το μέτρο 3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» θα καλυφθούν μέσα από τα ακόλουθα είδη πράξεων/επενδύσεων τα οποία θα αφορούν:

 • τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
 • τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 • τη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή  διαβίωση  των  ζώων,  συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • τις επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης ή εναπόθεσης λάσπης.
 • σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων

Αναφορικά με το μέτρο 4.2.4 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» οι στόχοι θα καλυφθούν μέσα από τα ακόλουθα είδη πράξεων/επενδύσεων για:

 • επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
 • Συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Δημόσιοι φορείς

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης Πράξης και επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν είναι δικαιούχοι της δράσης οι υπό σύσταση εταιρείες

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που επιδοτούνται για την υλοποίηση των πράξεων είναι οι ακόλουθες:

 • Δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων (υπό  όρους)
 • Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης
 • Λιμενικά  έργα  για  την  ασφαλή  επιβίβαση  και  αποβίβαση  του  προσωπικού  στα  πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της  μονάδας
 • Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων).
 • Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων, και Ιχθυογεννητικών Σταθμών και παραγωγής γόνου.
 • Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων και τεχνητών λιμνών
 • Αφαίρεση ή εναπόθεση λάσπης, σε τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας.
 • Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές.
 • Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων
 • Αγορά,  μεταφορά  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  παραγωγής  ενσιρωμάτων  που απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης –λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ)
 • Αγορά πλωτών και χερσαίων μεταφορικών μέσων
 • Εκσυγχρονισμό,  και  αναβάθμιση  με  σύγχρονο  εξοπλισμό  ή  αντικατάσταση  χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της πράξης
 • Δαπάνες συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού (υπό όρους)
 • Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών, εφόσον είναι παρελκόμενα  των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται
 • Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων.
 • Δαπάνες για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών της Υδατοκαλλιέργειας δραστηριοτήτων.
 • χρηματοδοτική μίσθωση (υπό όρους)
 • Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι από 20.000 € - 5.000.000 €

Ποσοστό χρηματοδότησης

α/αΕίδος φορέα% στην επικράτεια της χώρας% στα Απομακρυσμένα Νησιά
1 Πολύ μικρές, μικρές &
μεσαίες επιχειρήσεις
50% 85%
2 Λοιπές επιχειρήσεις (μεγέθους μεγαλύτερου  της ΜΜΕ) 30% 30%
3 Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου 100% 100%
4 Οργανώσεις αλιειών & άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι 60% 85%
5 Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων 75% 85%
6 Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο 100% 100%


Περίοδος Υποβολής

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10/10/2017 έως 10/1/2018. Εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο δυνητικός δικαιούχος, οφείλει να καταθέσει πλήρη φάκελο με τα Δικαιολογητικά και την Αναλυτική Τεχνοοικονομική Προμελέτη που προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Ολοκλήρωση

Ως  μέγιστη  διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων  ορίζονται  τα 2 έτη,  με  ημερομηνία  εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.