Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επενδύοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους…

More...
Ποιοτικός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Προκηρύχθηκε η δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020…

More...
ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν4399/2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Προκηρύχθηκε η δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι

Αποκλειστικά μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, μορφής ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ & ΝΕΠΑ και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.                   

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας).
 • Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να μην είναι προβληματικές.
 • Να μην ανήκουν σε δίκτυο διανομής (franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (04.06.2018).

Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 • 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 • 02. Δασοκομία και υλοτομία
 • 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Προθεσμίες Υποβολής

Από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Χρόνος Υλοποίησης

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και συνάντηση να αξιολογήσουμε και να σχεδιάσουμε το Επενδυτικό Σχέδιο που να καλύπτει τις ανάγκες σας.