Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Καινοτομικών Ιδεών (Τεχνοβλαστοί, Start up, Spin-off / Spin-out)

Η Δράση «Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Καινοτομικών Ιδεών»  έχει στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας και της εξέλιξης νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

 Στοχεύει επίσης στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται.

Στην δράση μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες και υπό σύσταση νεοφυείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ερευνητές οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.

Περισσότερες πληροφορίες για την ένταση της ενίσχυσης, τον ελάχιστο και μέγιστο προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες  και την περίοδο υποβολής  αναμένεται  να δοθούν κατά την προκήρυξη του προγράμματος.