Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 Δικαιούχοι αναμένεται να είναι νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:

  • Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
  • Επεξεργασία λυμάτων
  • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
  • Παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες
  • Παραγωγή βιοκαυσίμων

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 250.000 - 2.500.000 € με εκτιμώμενο ποσοστό επιδότησης από 35 - 70% ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και την περιφέρεια της επικράτειας στην οποία υλοποιείται.