Αναβάθμιση εταιριών franchising

Η δράση "Αναβάθμιση εταιριών franchising"  προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Στόχος της είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση του κόστους και η αναβάθμιση των υποδομών τους.

 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι επιχειρήσεις franchising οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στους  9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Δημιουργικές και πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 • Προμήθεια νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 30.000 € έως 200.000 €

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 40% των επιλέξιμών δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να είναι από 18 έως 24 μήνες